Kaindy Lake, an idyllic turquoise mountain lake in Almaty region, Kazakhstan

Kaindy Lake, an idyllic turquoise mountain lake in Almaty region, Kazakhstan

Kaindy Lake, an idyllic turquoise mountain lake in Almaty region, Kazakhstan
#blue, #Tourism, #lago, #Central Asia, #turqoise